تیم‌ها شکل گرفته و افراد با تخصص های مناسب و موردنیاز برای پیشبرد ایده­ها  انتخاب می‌شوند.