با همراهی منتورها به فعالیت تیم ها جهت دهی شده و منتورهای علمی و فنی، تجربیات و دانسته هایشان را در اختیار اعضاء قرار می‌دهند تا تیم کار خود را به بهترین نحو پیش ببرد.

در این مدت سرمایه گذاران و صاحبان صنعت و فناوری (سفارش دهندگان ایده ها) جهت نظارت و ارائه اطلاعات کاربردی به تیم ها، با آنها همراه خواهند بود.