پس از هشت روز فعالیت مستمر آموزشی و کار تیمی، هر تیم در پایان رویداد نتایج حاصل شده را در قالب های مشخص ارائه می کند.