ایده‌ها و نتایج به دست آمده توسط تیم‌ها،  مورد ارزیابی تیم داوری (متشکل از مربیان، تسهیلگران و صنعتگران) قرار می گیرد.