1-    مبانی و چالش های تأمین مالی شرکت های نوپا (Start-up)

 • مبانی اقتصادی قراردادهای تأمین مالی (Financial Contracting)
 • انتخاب روش تأمین مالی بهینه در هریک از مراحل رشد شرکت
 • تفاوت های ساختاری شرکت های نوپا و ملاحظات ناشی از آن از منظر تأمین مالی
 • چالش های تأمین مالی شرکت های نوپا و دانش بنیان در ایران

2-    آشنایی با سرمایه گذاری مخاطره پذیر (Venture Capital) در حوزه فناوری

 • تاریخچه فعالیت VC در دنیا و ساختار این صنعت
 • اصول و مراحل تأمین مالی از طریق VC
 • معیارهای سرمایه گذاری و انتخاب شرکت های سرمایه پذیر توسط VC
 • نحوه عقد قرارداد و ملاحظات قانونی
 • مطالعه موردی شرکت Apex Investment Partners

3-    سایر روش های تأمین منابع مالی شرکت های نوپا در امریکا

 • فرشتگان کسب و کار (Business Angels)
 • تأمین مالی گروهی (Crowd funding)
 • شتاب دهنده ها (Accelerators)
 • شرکت های سهام خصوصی (Private Equity)