مدیریت استراتژیک به آن دسته تصمیماتی می پردازد که جهت گیری های آینده سازمان و اجرای موثر جهت گیری انتخاب شده را  را تعیین می نماید. مدیریت استراتژیک به ساختار سازمانی، منابع و توانمندی و موقعیت استراتژیک شرکت برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی می پردازد. موفقیت نه تنها در استراتژی مناسب، بلکه در اجرای موثر از طریق گزینه های اداری و سازمانی مناسب بستگی دارد. در این بخش، شما با مهارت های زیر آشنا می شوید:

  • استراتژی چیست و چرا اهمیت دارد ؟ چرا چشم انداز، ماموریت، ارزش های شرکت مهم است؟
  • تجزیه و تحلیل محیط خارجی شرکت در سه سطح منطقه، سطح صنعت ، سطح گروه استراتژیک.
  • تجزیه و تحلیل داخلی یک شرکت: منابع، امکانات، و مزیت های رقابتی.
  • انواع استراتژی کسب و کار: تمایز، رهبری هزینه، یکپارچه سازی تمایز و رهبری هزینه.
  • خط پایین سه گانه، مثال هایی کاربردی از نوآوری در مدل کسب و کار.