دوره آموزشی
مبانی کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید

 1. کارآفرین کیست؟
  • تعاریف مختلف از کارآفرینی (نوآور، ریسک پذیر، فرصت طلب، ...)
  • اهمیت هر تعریف
 2. ویژگی های کارآفرین و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد یک کسب و کار جدید
  • عوامل مربوط به دانش و سرمایه انسانی (Human capital)
  • عوامل مربوط به خصوصیات فردی (Personality traits)
  • ویژگی های بیرونی (محیطی)
 3. مراحل کارآفرینی (به صورت فرآیندی) و چالش های پیش رو
  • نیت (intention) و برداشتن قدم های اولیه
  • ادامه حیات یک کسب و کار جدید
  • موفقیت یک کسب و کار جدید
 4. انگیزه های کارآفرینان
  • اجبار و اختیار
  • استقلال، کسب درآمد و موفقیت
 5. شناسایی، پیگیری و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه
  • تطبیق فرصت – فرد(Individual – Opportunity Nexus)