دکترای صنایع - مدیرعامل شركت دانش بنیان آذرجم اسپادان؛
بیان فرصت : راه اندازی بانک همت عالی؛

مشاهده ویدئو: