کارشناسی مهندسی شیمی – صنایع پالایش مدیر تولیدات ویژه شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی DMT؛
بیان فرصت : تولید ماده PBT از DMT؛

مشاهده ویدئو: