مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانو واحد صنعت پرشیا

بیان فرصت : فرصت های موجود در فناوری بایوجمی

مشاهده ویدئو: