جوایز

صاحب ایده برتر:

شرکت در رویداد Slush فنلاند به انتخاب هیات داوران.

۳ تیم برتر :

دریافت اعتبار راه اندازی کسب و کار تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به انتخاب هیات داوران.
امکان حضور در مرحله دوم رویداد.