موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

نمایش 1 - 25 از 138

ردیفنامنام خانوادگیتلفن همراهوضعیت تحصیلیمقطع تحصیلیرشته و گرایش تحصیلیدانشگاهاولویت انتخابی اولاولویت انتخابی دومرزومه
1مهديرحمانی ملک آباد09131693034دانشجودکتری تخصصیروانسنجیعلامه طباطبائیهسته کلینیک ابری سلامت خانوادههسته کلینیک ابری سلامت خانواده
2سعیدحمزه آتانی09903997785دانشجودکتری تخصصیمهندسی علوم و صنایع غذاییدانشگاه صنعتی اصفهانیکتا صنعت ناجییکتا صنعت ناجی
3ستارهپژوه نیا09134359029فارغ التحصیلدکتری تخصصیزیست شناسی-میکروبیولوژیاصفهاننوآوران واکسن زیتون اصفهاننوآوران واکسن زیتون اصفهان
4سولمازرفیعی09131848361دانشجودکتری تخصصیزیست شناسی- میکروبیولوژیدانشگاه اصفهاننوآوران واکسن زیتون اصفهاننوآوران واکسن زیتون اصفهانPersonal-Information.pdf
5سپیدهبرومند09130901054فارغ التحصیلکارشناسی ارشدمترجمی زبان عربیاصفهانبهبود تجهیز بهین اندیشارجمند پارسSepideh-Boroomand.docx
6نورالساداتبرکات دیباجی09307987967دانشجوکارشناسی ارشدحقوق بین المللدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیبهبود تجهیز بهین اندیشبهبود تجهیز بهین اندیشMyResume-412www.cvbuilder.me.pdf
7محمدمعقولي09132290656فارغ التحصیلدکتری تخصصیدامپزشكيدانشگاه آزاد شهركردارجمند پارسارجمند پارسMohammad-Maghooli-CV.v1-2.pdf
8فائزهفشارکی09131093001فارغ التحصیلدکتری تخصصیمخابرات میدانپلی تکنیک مونترالیکتا صنعت ناجییکتا صنعت ناجیFAEZEH_FESHARAKI_iran.pdf
9علیجبارزارع09138784368دانشجودکتری تخصصیاصلاح نژاد دامدانشگاه صنعتی اصفهانشرکت تعاونی تامین و تعالی فاتحایده محوران زیست فعالMyResume-354www.cvbuilder.me.pdf
10شیمازاغیان09363678795دانشجودکتری تخصصیمهندسی برق - مخابرات سیستمدانشگاه صنعتی اصفهانیکتا صنعت ناجییکتا صنعت ناجیShima-zaghian-CV-2022.pdf
11نجمهشهیدی راد۰۹۱۳۲۸۶۶۰۱۱فارغ التحصیلکارشناسی ارشدمهندسی برق الکترونیکدانشگاه اصفهانآینده سازان مهندسین ابرارگروه صنعتی انتخاب الکترونیکNew-Note.pdf
12سعیدمهدی پور09130395744دانشجوکارشناسی ارشدبرق گرایش مکاترونیکمالک اشترشهرداری اصفهانمستربلیط
13محمودستایش مهر09133656693فارغ التحصیلدکتری تخصصیمرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی گرایش حفاظت شهریدانشگاه هنر اصفهانشهرداری اصفهانشهرداری اصفهان011008setayeshamehr.pdf
14مهدیعالی شکل09300074666دانشجوکارشناسی ارشدمعماری - مطالعات معماری ایراندانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادفولاد کوشان نوین انرژیشهرداری اصفهانResume_001.pdf
15فرشتهیزدانی09131704617فارغ التحصیلکارشناسی ارشدزیست شناسی گرایش فیزیولوژیدانشگاه آزاد واحد فلاورجانبهبود شیمی کیمیاگراننوآوران واکسن زیتون اصفهان
16مسیبحسینی زاده کلواری09136283002فارغ التحصیلدکتری تخصصیدکتری مدیریت کسب و کار (DBA)وزارت علوم برخواربهبود شیمی کیمیاگرانیکتا صنعت ناجی1_2692759954.pdf
17شهامسمیع عادل09135576035فارغ التحصیلکارشناسیکامپیوتر - نرم افزاردانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسیبهبود تجهیز بهین اندیشبهبود تجهیز بهین اندیش001.pdf
18حامدکاووسی09120855536فارغ التحصیلکارشناسیlمهندسی برق قدرتدانشگاه آزاد نجف آبادبهبود شیمی کیمیاگرانشرکت تعاونی تامین و تعالی فاتح
19بهارهاعلایی۰۹۱۳۴۶۰۰۹۰۶فارغ التحصیلکارشناسیمهندسی صنایعدانشگاه آزاد نجف آبادبهبود شیمی کیمیاگرانیکتا صنعت ناجی
20سیمینروشن09130143857دانشجودکتری تخصصیشیمی- شیمی فیزیکاصفهانبهبود شیمی کیمیاگرانسام تِک سرام توسعه نگر
21سیماروشن09130143856دانشجودکتری تخصصیشیمی- شیمی فیزیککاشانبهبود شیمی کیمیاگرانسام تِک سرام توسعه نگر
22الهامرستمیان09130943343دانشجوکارشناسی ارشدمهندسی علوم دام و طیور_ گرایش تغذیه دامصنعتی اصفهانایده محوران زیست فعالشرکت تعاونی تامین و تعالی فاتح
23مریمطغیانی خوراسگانی09134211164دانشجوکارشناسی ارشدمهندسی شهرسازی-گرایش طراحی شهریآزاد اسلامی اصفهانایده محوران زیست فعالایده محوران زیست فعالMyResume-868www.cvbuilder.me939.pdf
24علیناظم09135537745فارغ التحصیلکارشناسی ارشدحقوق جزاشهید اشرفی اصفهانیبهبود شیمی کیمیاگرانشرکت تعاونی تامین و تعالی فاتح
25علیناظم09135537745فارغ التحصیلکارشناسی ارشدحقوق جزاشهید اشرفی اصفهانیبهبود شیمی کیمیاگرانآرمان پیشرفت متعالی
ردیفنامنام خانوادگیتلفن همراهوضعیت تحصیلیمقطع تحصیلیرشته و گرایش تحصیلیدانشگاهاولویت انتخابی اولاولویت انتخابی دومرزومه