موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

نمایش 1 - 14 از 14

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
کلینیک کسب و کار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 09126504531 Businessclinic@ase.ui.ir

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

1010- هدف از طرح چالش بهبود و پایش نقل و انتقال روستایی عشایری در استان ها است .

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

توسعه هوشمند سازی استقرارگاههای عشایر

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

نیازهای فناورانه در حوزه عشایر با توجه به ماموریت های سازمان امور عشایر( استان ها ) در حوزه های منابع انرژی های پاک، بهداشت و سلامت ، طراحی فناوری های مناسب و هوشمند با شرایط جامعه عشایر، مدیریت هوشمند توزیع آب، تصفیه هوشمند مصرفی آب در شرایط عشایر و سیستم هشدار خطر در مناطق عشایری می باشد. جامعه عشایر به علت دو ویژگی اساسی کوچندگی و پراکندگی در عرصه های مرتعی و داشتن اقتصاد تولیدی، نیاز است تا خدمات زیربنایی، متناسب با شرایط آنها اجرایی شود شکاف دیجیتال و فناوری های اطلاعاتی ایجاد شده طی سال های گذشته سبب بی بهره ماندن این جامعه از مواهب تغییرات تکنولوژیک و فناورانه به ویژه فناوری های پورتابل گردید و ضروری است فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در زندگی عشایر، امکان سنجی ، طراحی ، متناسب سازی و بهینه سازی گردند . بسیاری از اطلاعات مورد نیاز در سازمان های امور عشایر استان ها موجود است .

شرکت کنندگان

جهت مدلسازی و توسعه هوشمند سازی استقرارگاههای عشایر 3 تیم مناسب است .

انتشار دستاوردهای چالش

توسعه هوشمند سازی استقرارگاههای عشایر و کاربرد های آن در کشور جذابیت دارند .

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
کلینیک کسب و کار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 09126504531 Businessclinic@ase.ui.ir

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

1009 - هدف کلی چالش ، جرم یابی در زمینه فرار های مالیاتی در کشور می باشد .

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

مدلسازی شناسایی و کشف هوشمند و سیستمی فرار مالیاتی به تفکیک انواع مالیاتها در سطح کشور

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

یکی از مهم‌ترین دلایل شکاف میان درآمدهای مالیاتی محقق‌شده و ظرفیت‌های مالیاتی کشور، پدیده فرار مالیاتی است. در واقع وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده، قاچاق، عدم شفافیت اقتصادی و مواردی از این قبیل، ‌منجر به بروز فرار مالیاتی قابل تامل در کشور شده است . عوامل متعددی در ناکارآمدی نظام مالیاتی و افزایش حجم فرار مالیاتی در کشور موثر هستند که عبارتند از :
عدم تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی: بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت گویای آن است که اشخاص حقوقی به‌دلیل شفافیت فعالیت‌های مالیاتی، بیشترین بار مالیاتی را در اقتصاد متحمل می‌شوند و سهم آنها در درآمدهای مالیاتی دولت، در بازه زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۶ به‌طور متوسط حدود ۸/ ۴۰ درصد بوده است. درحالی‌که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر انتظار می‌رفت درخصوص مالیات بخش‌های تولیدی-صنعتی بازنگری‌هایی صورت گیرد و در مقابل‌توجه سیستم مالیاتی کشور به سمت بخش‌های معاف از پرداخت مالیات و فعالیت‌هایی که به دلیل عدم شفافیت گردش مالی در دایره شمول مالیات قرار ندارند، معطوف شود. در واقع وصول مالیات در کشور بیشتر بر مالیات‌های سهل‌الوصول مانند مالیات بر اشخاص حقوقی متمرکز است و عملکرد سیستم مالیاتی کشور در اخذ مالیات از سایر پایه‌های مالیاتی ضعیف است. از همین رو گسترش پایه‌های مالیاتی به منظور کاهش فشار بر مودیان موجود، از الزامات کاهش فرار مالیاتی است. وجود معافیت‌های مالیاتی وسیع و متنوع: به دنبال وجود معافیت‌های وسیع و متنوع در قوانین مالیاتی کشور، درصد قابل تاملی از تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف است. این امر نه تنها کاهش قابل ملاحظه درآمدهای دولت را به دنبال داشته، بلکه به‌دلیل تحمیل فشار مالیاتی سنگین بر دوش دیگر گروه‌های درآمدی، منتج به فرار مالیاتی در کشور شده است. بنابراین اصلاح ساختار و هدفمند کردن معافیت‌ها، نقش کلیدی در پیشگیری از فرار مالیاتی دارد.واگذاری اطلاعت دقیق و صحیح این حوزه بسیار مهم هستند .

شرکت کنندگان

جهت مدلسازی ، شناسایی و کشف هوشمند و سیستمی فرار مالیاتی به تفکیک انواع مالیاتها در سطح کشور با 3 تیم مناسب است .

انتشار دستاوردهای چالش

با توجه به اهمیت فرار های مالیاتی در سطح کشور این موضوع مهم و داری جذابیت است .

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
کلینیک کسب و کار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 09126504531 Businessclinic@ase.ui.ir

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

1008 - هدف اصلی چالش بهبود وضعیت پسماند های شهری است .

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

طراحی الگوهای استاندارد جمع آوری، ذخیره سازی موقت و مسیریابی برای انتقال پسماند از مبداء تولید به ایستگاههای انتقال و مراکز دفن بر پایه فناوری هوش مصنوعی در راستای کاهش مصرف سوختهای فسیلی و کنترل و تقلیل آلودگی زیست محیطی

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

یافتن مسیری های مناسب جمع آوری پسماند شهری با استفاده از داده های مکان مبنا طوری که زمان مجموع سفرهای وسایل نقلیه کمینه کردن شود. از طرفی محدودیت های حداکثر زمان مسافرت, حداکثر کل فاصله ی طی شده, حداکثر تعداد سطل زباله بررسی شده رعایت شود. در این تحقیق از تلفیق مسیله مسیریابی وسیله نقلیه (VRP) با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده می شود. که تامین این داده ها نقش موثری در زمینه مدلسازی چالش خواهد داشت .

شرکت کنندگان

جهت چالش بهبود وضعیت پسماند های شهری 3 تیم مناسب است .

انتشار دستاوردهای چالش

بله ، چالش بهبود وضعیت پسماند های شهری بواسطه کاربرد های وسیعی که در 30 استان کشور دارند ، دارای جذابیت است .

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
کلینیک کسب و کار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 09126504531 Businessclinic@ase.ui.ir

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

1007- هدف کلی این چالش در ارتباط با ارتقای سطح بهره ورزی امور پزشکی و سلامت بیماران است .

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

پردازش سیگنالهای حیاتی با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین .

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

سیگنالهای حیاتی بدن، مانند ضربان قلب، فشار خون، دما و سیگنالهای مغزی، اطلاعات مفید و ارزشمندی را درباره وضعیت سلامت و رفتار انسانها ارایه میدهند. پردازش این سیگنالها با استفاده از هوش مصنوعی میتواند به تشخیص، تحلیل، پیشبینی و بهبود بسیاری از مسایل پزشکی، روانشناختی، تربیت بدنی و حتی تجاری کمک کند. پردازش سیگنالهای حیاتی با استفاده از هوش مصنوعی یکی از رویکردهای نوین در علوم پزشکی، روانشناسی، ورزشی و تجاری است که قابلیت بهبود کیفیت زندگی، سلامتی و کسب درآمد را دارد. خوشبختانه توسعه بسیار زیادی در ابزار هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در سالهای اخیر اتفاق افتاده است که می تواند به توسعه روشهای پردازشی در حوزه سیگنال پزشکی کمک نماید.

شرکت کنندگان

جهت پردازش سیگنالهای حیاتی با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین رقابت دو تا سه تیم مناسب است .

انتشار دستاوردهای چالش

با توجه به گستردگی کاربرد پردازش سیگنالهای حیاتی با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین این چالش جذابیت دارد .

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
کلینیک کسب و کار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 09126504531 Businessclinic@ase.ui.ir

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

1006 - هدف از چالش ارتقای قابلیت های حوزه بینایی ماشین است .

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

تشخیص هوشمند عیوب در مراحل ساخت خودرو از روشهای نوین و پردازش تصویر (از قبیل عدم وجود مهره جوش، پیچ جوش، اعمال ماستیک، ضخامت ماستیک، گپ و استپ و ..)

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

درحال حاضر تشخیص عیوب در خودرو بصورت بصری انجام می گردد و برای رفع آن نیازمند فعالیتهای بسیار زیادی بر روی خودرو می گردد که نیازمند صرف هزینه و زمان می باشد لذا استفاده از اطلاعات زیر ساخت بسیار ضروری است .

شرکت کنندگان

حضور 2 تیم شرکت کننده برای اجرای این رقابت مناسب است .

انتشار دستاوردهای چالش

با توجه به کاربرد های متعدد قابلیت های حوزه بینایی ماشین بسیار جذابیت دارد .

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
کلینیک کسب و کار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 09126504531 Businessclinic@ase.ui.ir

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

1005 - هدف از طرح این چالش رفع آموزش و منابع سازمانی

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

مفهوم پردازی چیستی، کاربردها و رویه های استفاده از هوش مصنوعی در سنجش عملکرد تحصیلی فراگیران به منظور هوشمندسازی و شخصی سازی بازخوردهای توسعه ای آموزش است .

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

از عمده‌ترین فرصت‌ها در استفاده از هوش مصنوعی در سنجش آموزش، مفهوم‌پردازی چیستی، شیوه‌ها و رویه‌های استفاده از هوش مصنوعی در سنجش عملکرد فراگیران به منظور هوشمندسازی فرایند تصمیم‌گیری، فرایندها و شخصی‌سازی شیوه‌های ارایه بازخوردهای سازنده در توسعه شایستگی‌های علمی آنهاست. با پیشرفت هوش مصنوعی در چند دهه اخیر، ضرورت مفهوم پردازی درباره ماهیت و شیوه‌های سنجش عملکرد فراگیران بیش از پیش ممکن و مورد تقاضا قرار گرفته شده است. جدای از تاثیر محیط مؤسسه، عوامل مهم دیگری مانند جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفتاری و غیر رفتاری نقش مهمی در عملکرد کلی فراگیر ایفا می کنند، شناسایی نظام نشانگرها، عوامل تسهیل گر و بازدارنده و مفهوم پردازی ماهیت، شیوه‌های اجرایی و ارتباطاتی که بین عوامل، فرایندها و رویه‌ها وجود دارد، از ضرورت‌ها و نیازهای امروز و فردای نظام آموزشی به شمار می رود. به نظر می رسد با استفاده از پیشرفت‌های نوین و به ویژه فنون مختلف تصمیم‌گیری‌های چند ملاکی، داده کاوی و کلان داده‌های موجود، موسسات می توانند از آن عوامل آگاهی کسب کنند و عملکرد فراگیر را از قبل پیش بینی کرده و در راستای ارتقای عملکردش و به ویژه دیگر فراگیران اقدام نمایند. همچنین، هوش مصنوعی به ارزشیابی کیفیت مشارکت فراگیران در یک دوره خاص کمک می‌کند. این امر به مؤسسه در خوشه‌بندی فراگیران به گروه‌های مختلف با توجه به سطح عملکردشان کمک می‌کند و فراگیران مستعد و مستعد موفقیت و همچنین فراگیران کم‌کارتر یا به تعبیری نسبتاً ضعیف‌تر را شناسایی کرده و زمینه لازم برای هدایت هوشمندانه در بهبود وضعیت فراگیران، انتخاب بهینه و جهت دهی متناسب با وضعیت آنها را ممکن می سازد. با این شناسایی و مفهوم پردازی این ظرفیتها، رویه‌ها و متناسب سازی آن، مراقبت و هدایت ویژه از فراگیران برای بهبود عملکرد آنها ممکن می شود. ابزارها و رویه‌های مختلف به کمک هوش مصنوعی را می توان در مراقبت، توسعه و هدایت فردی از فراگیر به کار برد. نظام‌های مختلف توصیه می توانند برنامه‌های درسی یادگیری شخصی را با توجه به نیازها، سبک شناختی و یادگیری، نوع و سطح استعداد تحصیلی فراگیران اختصاص دهند. سبک یادگیری، بازخوردها، شیوه ارایه محتوا، دوره شخصی و سفارشی شده را می توان به صورت جداگانه بر اساس علاقه و استعداد فراگیر تطبیق داد؛ این نه تنها به بهبود عملکرد فراگیر کمک می کند، بلکه به جلوگیری از ترک تحصیل و جذب فراگیران بیشتر به سمت آموزش عالی کمک می کند و به نوبه خود زمینه‌ساز توسعه شایستگی‌ها و ارتقای کیفیت فراگیران در سطح ملی کمک می نماید.

شرکت کنندگان

جهت بررسی چالش ارتقای کیفیت آموزش و منابع سازمانی 2 تیم مناسب است .

انتشار دستاوردهای چالش

بله جذابیت دارد .

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
کلینیک کسب و کار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 09126504531 Businessclinic@ase.ui.ir

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

1004- هدف کلی چالش افزایش راندمان شبکه انتقال آب می باشد .

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

مدیریت هدررفت شبکه‌های انتقال و توزیع آب، فناوری‌های هوشمند در تشخیص هدررفت شبکه‌های انتقال و توزیع آب، افزایش راندمان شبکه انتقال آب

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

بحران آب یکی از مسایل بسیار مهم پیش روی انسان ها می باشد. در شرایط کنونی با توجه به رشد جمعیت، توسعه اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی به منظور تولید و خودکفایی الزامی است؛ لذا جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی و با توجه به راندمان پایین موجود در شبکه ها می بایست به دنبال راهکارهایی جهت افزایش راندمان مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی بود. از طرفی راندمان در هر شبکه ای به عنوان یک شاخص عملکرد مهم نشان دهنده وضعیت بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری هم به شمار می آید. بنابراین به منظور ارزیابی و پایش هر شبکه آبیاری و بررسی میزان آب ورودی به شبکه ها و تخصیص بهینه منابع آب همواره مورد توجه مسیولین توزیع آب و برنامه ریزی منابع آب قرار دارد و اطلاعات موجود در این زمینه های لازم است .

شرکت کنندگان

2 تیم شرکت کننده برای این چالش مناسب است .

انتشار دستاوردهای چالش

جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی و با توجه به راندمان پایین موجود در شبکه ها می بایست به دنبال راهکارهایی جهت افزایش راندمان مصرف آب به ویژه بود .

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
کلینیک کسب و کار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 09126504531 Businessclinic@ase.ui.ir

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

1003 - رسیدن به دستاورد مهم این تحقیق در حوزه صرفه جویی آب است .

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

هوشمندسازی شبکه توزیع آب شهری با هدف کاهش هدررفت و رضایت مشتری .

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

کاربرد این محصول نظارت مستمر بر تاسیسات شبکه‌های آب، کشف به موقع عیوب و مشکلات احتمالی و انجام اقداماتی سریع جهت رفع آن است که این امر از خسارات مالی وسرمایه ای فراوانی جلوگیری می‌کند. از این محصول به منظور انجام بازرسی‌های غیر مخرب در محیط‌های غیر قابل دسترسی استفاده می‌شود. اهداف : نظارت مستمر بر تاسیسات شبکه‌های آب - کشف به موقع عیوب و مشکلات احتمالی و انجام اقداماتی سریع - انجام بازرسی‌ در محیط‌های غیر قابل دسترسی است لذا کلیه داده های این حوزه مهم است .

شرکت کنندگان

2 تیم شرکت کننده مناسب است .

انتشار دستاوردهای چالش

بله جذابیت برای هوشمندسازی شبکه توزیع آب شهری با هدف کاهش هدررفت و رضایت مشتری وجود دارد .

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
کلینیک کسب و کار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 09126504531 Businessclinic@ase.ui.ir

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

1002- هدف این چالش رفع یکی از مشکلات حوزه انرژی است .

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

بکارگیری روش های مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور طراحی و مدلسازی انواع کنترل کننده های منابع انرژی تجدید پذیر

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

بکارگیری روش های مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور طراحی و مدلسازی انواع کنترل کننده های منابع انرژی تجدید پذیر با هدف افزایش نرخ نفوذ منابع تولید پراکنده در سیستم های قدرت فعلی: استفاده از سیستم های قدرت سنتی و بکارگیری منابع مبتنی بر سوخت های فسیلی چالش ها و مشکلاتی در زمینه های مختلف در سیستم های قدرت فعلی موجود در کشور را به همراه خواهد داشت. از جمله مهم ترین چالش ها می توان به مشکلات مربوط به آلودگی های زیست محیطی و یا مباحث فنی همچون مشکلات مربوط به کیفیت توان و قابلیت اطمینان اشاره کرد که در نتیجه حضور این موارد، تاثیرات و مشکلات اساسی بر تولید کننده انرژی و همچین بر مصرف کننده اعمال خواهد شد. به این منظور بکارگیری و استفاده از منابع تولید پراکنده مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر همچون پنل های خورشیدی، توربین های بادی و یا پیل های سوختی می تواند راه حلی کارآمد و مویثر بر مشکلات ذکر شده باشد.

شرکت کنندگان

بله با حداقل دو تیم امکان دستیابی به حل چالش قرار دارد .

انتشار دستاوردهای چالش

بله با توجه به کاربرد وسیع دستاورد های این چالش در حوزه انرژی این چالش جذابیت دارد

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
کلینیک کسب و کار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 09126504531 Businessclinic@ase.ui.ir

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

1001- رفع برخی از مشکلات حوزه انرژی

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

مدیریت انرژی منابع تجدید پذیر با استفاده از روش های هوش مصنوعی با تنظیم پارامترها

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

مدیریت انرژی منابع تجدید پذیر با استفاده از روش های هوش مصنوعی با تنظیم پارامترها می توانید به بهینه سازی تولید انرژی کمک کند.

شرکت کنندگان

حداقل 2 تیم کافیست

انتشار دستاوردهای چالش

بله کاربردی اصلی آن در مدیریت انرژی منابع تجدید پذیر با استفاده از روش های هوش مصنوعی است .

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
محمد صالح ابراهیمی 09362559314 saleh_ebrahimi2020@yahoo.com

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

در مطالعات طراحی و توسعه شبکه آبرسانی داده‎ها از منابع مختلف جمع آوری و در نهایت کارشناسان حوزه عمران و آب و فاضلاب این داده‎ها را با تکنیک‎های متعارف پالایش و اصلاح می‎نمایند بر اساس آن‎ها اقدام به توسعه مدل‎ها و در نهایت طراحی و ارائه پیشنهادات در خصوص شبکه آبرسانی می‎نمایند. خصیصه ذاتی یک فرآیند هوشمند انجام عملیات‎ها به صورت برخط است. در یک فرآیند مدیریت هوشمند اطلاعات و مقادیر ورودی توسط سامانه‎های پایش برخط تله متری اندازه‎گیری و به مرکز کنترل منتقل می‎شوند. در سامانه‎های تله متری پارامترهای هیدرولیکی شامل دبی، فشار و سطح آب داخل مخازن توسط تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی اندازه‎گیری می‎شوند. عوامل مختلفی مانند خطای ذاتی تجهیزات، قطعی برق، اختلال در شبکه‎های ارتباطی، خرابی و فرسودگی تجهیزات و عواملی از این دست باعث بروز اختلالاتی در داده‎های تحت پایش می‎شوند. این اختلالات شامل وجود نویز و داده‎های پرت در مقادیر اندازه‎گیری شده، مشاهده گپ و داده‎های گمشده در مقادیر ثبت شده و همچنین عدم همزمانی در داده‎های اندازه‎گیری شده مختلف می‎شود.
هدف از بین این چالش ارائه راه حل برای پالایش داده های برخط به صورت لحظه ای بوده به نحوی که داده های ورودی با کیفیت های مختلف شامل داده های گم شده، نویز و خطالهای تجهیزات الکترونیکی، داده های پرت و اختلالاتی از این قبیل را دریافت نموده و در خروجی به صورت برخط و همزمان داده پالایش شده تولید کند به نحوی که حتی در زمان قطعی ارتباط بتواند داده نزدیک به واقعیت را تولید نماید.

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

یادگیری ماشین، داده گواری و علوم مرتبط با تحلیل داده

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

سری زمانی داده های فلومتری یکی از ایستگاه های دبی سنجی شرکت آب و فاضلاب در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

شرکت کنندگان

شرکت کنندگان بایستی به طور کامل در خصوص صورت مسئله و سیستم توجیه شوند و قابلیت ارائه راه حل به صورت یک بسته نرم افزاری یا الگوریتم قابل پیاده سازی را داشته باشند. اگر حتی فقط یک تیم وارد چالش شود می توان رقابت را برگزار نمود و نتایج را با راه حل های قبلی توسعه داده شده در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مقایسه نمود.

انتشار دستاوردهای چالش

صد البته انتشار مقاله از راه حل های پیشنهادی و حتی مقایسه بین تکنیک های مختلف پیشنهادی می تواند در راستای توسعه تکنولوژی در این حوزه اثر گذار باشد.

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
علی تابع ۰۹۲۲۷۸۷۱۳۱۴ Alitabe9731@gmail.com

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

کاربرد هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در جهت بازدهی بیشتر محصولات کشاورزی

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

کشاورزی ، صنایع غذایی

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

بازدهی بیشتر راهبرد ارائه شده در افزایش بازدهی صنعت کشاورزی

شرکت کنندگان

تیم های فنی مهندسی ، صنایع کشاورزی

انتشار دستاوردهای چالش

قطعا

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
صاحب جان ترکیان 09135444873 sahebjantorkian@gmail.com

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

طراحی و ساخت وب سایت جامع آموزشی رسانه ای صیانت از جمعیت و فرزندآوری با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

1. Domain Wheel: بهترین ابزار هوش مصنوعی برای دامنه وب سایت
Domain Wheel به عنوان اولین ابزار هوش مصنوعی برای ساخت وب سایت دارای ویژگی‌های زیر است:

ابزاری رایگان برای ساخت وب سایت
تولید‌کننده نام دامنه برای یافتن نام دامنه مناسب وب سایت تنها با وارد کردن یک کلمه یا عبارت کلیدی
تجزیه، تحلیل و ترکیب کلمات کلیدی
تولید ایده‌های متنی نام دامنه
ارائه لیستی از دامنه‌های موجود و پسوند‌های. com،. net،. co،. org و…
پیشنهاد کلمات کلیدی که با کلمه کلیدی شما شباهت دارند، هم قافیه هستند و یا به صورت تصادفی، براساس کلمه کلیدی شما هستند.
2. Wix ADI: بهترین ابزار هوش مصنوعی ساخت وب سایت
Wix ADI به عنوان دومین ابزار هوش مصنوعی برای ساخت وب سایت دارای ویژگی‌های زیر است:

ابزاری بدون کد برای ایجاد وب سایت
دارای کیفیت بالا
دارای یک پلتفرم همه جانبه
ارائه دهنده خدمات وب سایت انتها به انتها
یک ابزار طراحی کشیدن و رها کردن
سرعت بالا
دارای گزینه‌های سفارشی‌سازی محدود
ساخت وب سایت با توجه به پاسخ‌های داده شده به درخواست ها
در این ابزار تنها لازم است نوع وب سایت مورد نظر و جزئیات کسب و کار خود را مشخص کنید.
اسکن وب سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی به منظور ساخت وب سایت متنی پیش از ترکیب تمام اطلاعات
امکان تغییر سبک وب سایت
امکان اضافه کردن بخش
امکان ویرایش محتوا
3. GitHub Copilot: بهترین ابزار هوش مصنوعی برای برنامه نویسی

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

در صورتی که فردی در یک حوزه خاص تخصص داشته باشد و بخواهد تجربه‌ها و توصیه‌هایی را در زمینه حرفه‌ای خود با دیگران به اشتراک بگذارد، می‌تواند این کار را از طریق ساخت و طراحی یک وب سایت آموزش آنلاین انجام دهد. در چنین وب سایتی می‌توان تعدادی ویدیوی آموزشی را با هر موضوع دلخواهی قرار داد. این ویدیوهای آموزشی می‌توانند دوره‌های آنلاین علمی و آکادمیک باشند یا توصیه‌ها و نصیحت‌های کاربردی زندگی را شامل شوند.

آموزش وردپرس WordPress برای راه اندازی سایت – مقدماتی
فیلم آموزش وردپرس WordPress برای راه اندازی سایت – مقدماتی
کلیک کنید
برای جذب مخاطب و جلب مشتری، بهتر است تعدادی از ویدیوها را به صورت رایگان ارائه کرد و سایر ویدیوهای جامع‌تر و طولانی‌تر را برای فروش قرار داد. ایجاد چنین دوره‌های آموزشی می‌تواند یک روش موثر برای کسب درآمد به صورت آنلاین باشد.

شرکت کنندگان

مخاطبان چالش اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و همین طور دکتری تخصصی فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی باشند.
حداقل یک یا دو تیم

انتشار دستاوردهای چالش

بله به طور یقین انتشار یک مقاله جمع بندی و تکنیک های نوین و ارائه شده برای چالش برگزار شده می تواند در راستای حل بهتر مساله مطرح شده سودمند باشد

برگزارکنندگان
نام و نام خانوادگی شماره تلفن آدرس ایمیل
اسنواتک-مهندس حنیف معلم ۰۹۱۳۲۶۵۰۱۸۷ Moalem.h@entekhabelectronic.com
اسنواتک- دکتر مهدی خردمند 09132708518 Kheradmand.m@entekhabelectronic.com
اسنواتک 09132679266: f.ghadiri@entekhabgroup.ir

مسابقه یا چالش پیشنهادی

هدف کلی چالش

استفاده از هوش مصنوعی در محاسبه خواص سیستم که قابل اندازه گیری مستقیم نمی باشد. در این مسئله خاص موضوع چالش هدف بدست اوردن دبی هوای در چرخش از طریق اندازه گیری غیر مستقیم و مدلسازی و تحلیل دیتا می باشد.

زیرحوزه‌های هوش مصنوعی مربوط برای حل چالش

هوش مصنوعی کاربردی
مدلهای پیش بینی هوش مصنوعی
یادگیری عمیق

آیا این چالش در گذشته برگزار شده است؟

خیر

داده و چارچوب ارزیابی

در یخچال فریزر های خانگی سرعت سرمایش یخچال و فریزر از شرایط محیطی به دمای مناسب محفظه مطابق استاندارد با عنوان تست پول دان صورت می گیرد. در این تست سرعت رسیدن دما به دمای مطلوب از دمای محیطی دارای اهمیت است و این سرعت تابعی از خواص سیستم نظیر میزان عایقی و ضخامت عایق و حجم محفظه، خواص فیزیکی عامل ایجاد سرما یعنی سیکل تبرید و سرعت چرخش هوای داخل دو حفظه است.
نحوه ارتباط موارد فوق در یک مدلسازی ریاضی از شرایط فیزیکی مسئله قابل دستیابی است ولی دبی هوای در چرخش در هر محفظه قابل اندازه گیری مستقیم نمی باشد و مطلوب است از طریق اندازه گیری دمای نقاط و مدلسازی بیان شده در بالا، به اطلاعات مختلف سیستم از جمله دبی هوای در گردش دست یافت.
در این موضوع دادهای اندازه گیری وجود دارد و تغییرات دمای محفظه یخچال و فریزر در نقاط مختلف محفظه در بازه زمانی، مشخص است و پس از تعیین تیم ها به ایشان ارایه خواهد شد.
همچنین خواص فیزیکی سیستم نیز مشخص است و دادها ارایه خواهد شد.

شرکت کنندگان

در این چالش تیم حداقل سه نفره شامل یک نفر مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی و یک نفر مهندس کامپیوتر- علوم کامپیوتر یا مهندس برق مسلط به الگوریتمهای هوش مصنوعی و یک نفر با گرایش ریاضیات کاربردی مد نظر است.

انتشار دستاوردهای چالش

انتشار دستاورد در قالب یک مقاله بلامانع است که با توجه به بدیع بودن موضوع در حوزه اندازه گیری مقاله ISI مد نظر است