موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

دهکده نواندیشی و نوآوری

زمینه تخصصی:​ تولید تجهیزات هوشمند و امنیت شبکه محل شرکت: دفتر اصلی ؛ اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مراکز رشد و پارک فناوری سلامت . دفتر علوم شناختی : ‌دانشگاه اصفهان، مرکز رشد و کارآفرینی، طبقه دوم، کلینیک ابری زیرساخت های پژوهش: همه نوع زیرساختی در دسترس و در حال استفاده است و قابلیت استفاده […]