دکتر سید محمدباقر قریشی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه یزد

عضو هیئت علمی:

دانشگاه کاشان

رشته تحصیلی:

فیزیک

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

ساخت وسایل کمک آموزشی فیزیک

چکیده طرح‌:

دراین طرح دانشجویان با وسایل ساده آزمایش های شهودی فیزیک که مفاهیم را بصورت نمایشی و بدون فرمول نشان می‌دهند را خواهند ساخت. در این راستا در بخش های مختلف فیزیک مانند الکتریسیته، مکانیک و اپتیک پروژه تعریف خواهد شد.
1- تکفام ساز شهودی با توری پراش
2-ساخت لیزر آموزشی با استفاده از بردهای ضایعاتی
3-ساخت دستگاه دیجیتالی هدایت سنجی آب
4- ردیاب دو محوره برای پنل‌های خورشیدی
5- ساخت نمونه آزمایشگاهی و شهودی القای الکترومغناطیس
6-…..

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •