دکتر جواد سلیمی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

عضو هیئت علمی:

دانشگاه کاشان

رشته تحصیلی:

مهندسی کامپیوتر

دکتر جواد سلیمی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

-

چکیده طرح‌:

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •