دکتر فائزه شه دوست فرد

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

صنعتی شریف

عضو هیئت علمی:

دانشگاه فرهنگیان

رشته تحصیلی:

شیمی

فائزه شه دوست فرد

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

بازدید از شرکت‌های تولیدی و صنعتی، بازدید از مراکز علمی و پژوهشی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان در استان اصفهان و یا سایر استان‌های همجوار، تقویت روحیه پژوهشی در قالب تیم‌های پژوهشی در نگارش کتاب و مقالات و همچنین برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی معلمی

چکیده طرح‌:

بازدید از شرکت‌های تولیدی و صنعتی، بازدید از مراکز علمی و پژوهشی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان در استان اصفهان و یا سایر استان‌های همجوار، تقویت روحیه پژوهشی در قالب تیم‌های پژوهشی در نگارش کتاب و مقالات و همچنین برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی معلمی در دستور کار قرار دارد

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •