دکتر نسترن فهیمی نژاد

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رشته تحصیلی:

دندانپزشکی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

بررسی شیوع ناهنجاری های دندانی فکی در شهرستان کاشان

چکیده طرح‌:

با حضور در مدارس و انجام مطالعات میدانی با همکاری دانشجویان و اساتید دندانپزشکی و هماهنگی های صورت گرفته از طرف اداره اموزش و پرورش،دانشکده دندانپزشکی و معاونت درمان شیوع ناهنجاری های دندانی و فکی در شهرستان ارزیابی شده و جامعه هدف با بکارگیری روش ارجاع به سیستم های درمانی دانشگاهی یا درمانگاه های تخصصی ارجاع داده شوند.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • دندانپزشکی
  • آمار