دکتر محمد انصاری پور

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه شاهد تهران

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی:

طب ایرانی

دکتر محمد انصاری پور

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

نقش آموزش در تغییر سبک زندگی، نقش اصلاح سبک زندگی در درمان و پیشگیری از چاقی، تاثیر فرآورده‌های گیاهی بر دیس‌پپسی

چکیده طرح‌:

نقش آموزش در تغییر سبک زندگی
یک مطالعه قبل و بعد با انتخاب یک مدل آموزشی برای بررسی اثر بخشی آموزش در تغییر دانش و نگرش و عمکرد مخاطبین

نقش اصلاح سبک زندگی در درمان و پیشگیری از چاقی
یک مطالعه کارآزمایی بالینی مبتنی بر آموزش سبک زندگی سالم و بررسی تاثیر آن بر کاهش وزن در افراد چاق

تاثیر فراورده های گیاهی بر در مان دیس پپسی
مطالعات کارآرمایی بالینی جهت بررسی تاثیر فراورده های گیاهی بر درمان دیس پپسی فانگشنال

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •