دکتر لادن دیانی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی:

داروسازی

دکتر لادن دیانی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

-

چکیده طرح‌:

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •