دکتر غلامعلی دوروشی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

علوم پزشکی تهران

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی:

پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها

دکتر غلامعلی دوروشی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

سم شناسی بالینی

چکیده طرح‌:

راهنماهای بالینی بیماری ها

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •