دکتر سعیده بحرانی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

علوم پزشکی اصفهان

عضو هیئت علمی:

علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی:

پزشکی، تخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر سعیده بحرانی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

بررسی آگاهی پزشکان عمومی، پزشکان خانواده و متخصصین داخلی و قلب در زمینه‌ی پیشگیری اولیه بیماری‌های قلبی-عروقی در شهر اصفهان

چکیده طرح‌:

بیماری‌های غیر واگیر همچنان شایع‌ترین عامل مرگ در سراسر جهان هستند که از میان آنها بیماری‌های قلبی-عروقی در صدر قرار گرفته اند. تعدادی از مقالات تخمین زده‌اند که تا سال 2030 حدود 44 درصد افراد به انواعی از بیماری‌های قلبی-عروقی مبتلا خواهند شد. مطالعات نشان داده است که با کنترل ریسک فاکتور بیماری‌های قلبی-عروقی تا حد زیادی میتوان از موربیدیتی و مورتالیتی این بیماری‌ها، جلوگیری کرد که این موضوع اهمیت پیشگیری اولیه در بیماری‌های قلبی-عروقی را نشان می‌دهد. پزشکان عمومی، اولین خط ارتباطی با بیماران و مناسب ترین افراد برای پیشگیری اولیه در بیماران قلبی-عروقی هستند. اگرچه استفاده از گایدلاین‌های پیشگیری اولیه، توسط پزشکان عمومی به عنوان مهم ترین راه پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی شناخته شده است اما استفاده از این گایدلاین‌ها زیر حد استاندارد میباشد. به همین دلیل این مطالعه قصد دارد تا آگاهی پزشکان عمومی را در زمینه‌ی پیشگیری اولیه بیماری‌های قلبی-عروقی از طریق ارائه‌ی پرسشنامه در شهر اصفهان و در سال‌های 1401 الی1403 ارزیابی نماید. پرسشنامه مورد استفاده توسط تیم تحقیق طراحی شده و روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

پزشکی عمومی