دکتر زهرا صابری

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی:

دکترای تخصصی بیماریهای دهان، فک و صورت

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

mb2 سلسله جلسات

چکیده طرح‌:

در واقع(Mb2) کانالی موجود در دندان های آسیاب بالا می باشد که همگی دندانپزشکان دغدغه عصب کشی آن را دارند، اما وقتی به مرحله عصب کشی آن میرسند، به دلیل سخت پیدا شدن این کانال، از کنار این دغدغه به راحتی عبور میکنند و نادیده میگیرند.
در زمینه رفتار دندانپزشکی هم یک سری دغدغه ها همچون مهاجرت، نحوه برخورد با بیمار کم بضاعت، برخورد با بیمار دارای بیماری های اخلاقی و رفتاری، نحوه برخورد با بیماری که حرف های نامربوط و زیاد از حد میزند یا دغدغه های مهم دوران دانشجویی و … وجود دارد که اکثر دندانپزشکان هنگام مواجهه با این دغدغه ها از کنار آن عبور کرده و راه حل در خور و مناسبی ارائه نمی دهند؛ لذا با توجه به این موضوع، بر آن شدیم که سلسله جلساتی با عنوان Mb2 بین دانشجو و اساتیدی که به اخلاق و تجربه معروف هستند برگزار کنیم، تا با بیان این دغدغه ها و پاسخ از سوی اساتید، سعی در رفع آن ها داشته باشیم.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •  دانشجویان رشته دندانپزشکی