دکتر میثم اکبرزاده

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

Louisiana State University

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندس عمران- حمل‌و‌نقل

دکتر میثم اکبرزاده

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

-

چکیده طرح‌:

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •