دکتر مهدیه غلامی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه شیراز

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

علوم و مهندسی باغبانی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

بهبود و توسعه مقاومت به تنش های محیطی در درختان میوه بهبود کیفیت میوه در باغات

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •  كشاورزی، علوم زیستی، زیست گیاهی