دکتر مریم حسنوند

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

فیزیک

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

کاربرد پرتوهای هسته ای در علوم و صنعت

چکیده طرح‌:

در پروژه های مختلفی کاربرد پرتوها در علوم پزشکی و صنایع مختلف می تواند موضوع مناسبی برای دانشجویان با استعداد و با انگیزه در این زمینه باشد.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •