دکتر زینب مالکی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی نرم افزار

دکتر زینب مالکی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

-

چکیده طرح‌:

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •