دکتر امید بیرقدار کشکولی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

روستوک آلمان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

منابع طبیعی - شیلات

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

مدلسازی تغییرات اکولوژیک در منابع آبی، ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم در بوم سازگان آبی، بهره برداری پایدار اکولوژیک از منابع آبی

چکیده طرح‌:

انجام مطالعات علمی و طرحهای پژوهشی در سطح ملی و بین المللی در کلیه مباحث مربوط به مدلسازی تغییرات اکولوژیک در منابع آبی، ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم در بوم سازگان آبی، بهره برداری پایدار اکولوژیک از منابع آبی.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •