دکتر احمدرضا تابش

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی برق

دکتر احمدرضا تابش

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

-

چکیده طرح‌:

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •