دکتر زینب رضایی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

فیزیولوژی ورزش

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

سبک زندگی سالم در پیشگیری از فرایندهای پیری

چکیده طرح‌:

با توجه به افزایش روی اوردن به زندگی صنعتی و کم تحرکی، و دوری از ابعاد معنوی چاقی، اضطراب و بیماری هاز ناشی از آن زندگی جوامع بشری مختلف را تهدید می کند. در این زمینه افزایش آگاهی در حوزه تلی معنوی، فعالیت بدنی و تغذیه سالم می نواند نقش پیشگیرانه و حتی درمانی در بسیاری از اختلالات بت ویژه در دوره سالمندی داشته باشد. در نتیجه در این طرح موارد زیر مورد نظر می باشد:

1. بررسی های مطالعاتی برای افزایش اگاهی در رویکردهای مطابق با الگوی زندگی سالم

2. تهیه پوستر، کتابچه و… در زمینه اختلات متابولیکی با تاکید بر دیابت و اختلالات اسکلتی

3. به کارگیری الگوهای موجود در زندگی فردی و اجتماعی

4. بررسی الگوهای مربوط به پیشگیری از دیابت و فشار خون در سطح جامعه

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

1. علوم ورزشی
2. علوم اعصاب و روان
3. پزشکی
4. تغذیه
5. توانبخشی
6. روانشناسی و مشاوره
7. سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط