دکتر راضیه یوسف بروجردی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

علوم تربیتی، مدیریت آموزشی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

توسعه مرکب (توسعه فردی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی)

چکیده طرح‌:

 ۱. برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت محور مبتنی بر توسعه فردی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی

۲. جلسات کوچینگ و منتورینگ جهت توسعه توانمندی های فردی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی

۳. بازدید از مراکز علمی و فرهنگی مرتبط جهت توسعه شخصیتی، علمی، فرهنگی و اجتماعی

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • علوم تربیتی
  • مدیریت آموزش سازمانی
  • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  •  و سایر رشته های مرتبط با علوم تربیتی