دکتر حجت الله صادقی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی-گردشگری

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

شناخت و مقایسه تطبیقی نیازهای گردشگران داخلی و خارجی در شهر اصفهان

چکیده طرح‌:

گردشگری از رویکردها و بخش های مهم اقتصادی در عصر حاضر محسوب می شود. با توجه به ابعاد و ارتباطات گسترده این بخش با ابعاد مختلف فرهنگی؛ اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در پهنه های جغرافیایی، ضرورت دارد که جهت تبیین اثربخشی بهتر این بخش بر توسعه، نیازهای گردشگران مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. با شناخت بهتر جامعه هدف، مسلماً از بروز برخی چالش ها ممانعت به عمل خواهد آمد و از سوی دیگر راهبردها و نقشه مسیر بهتری را نیز می تواند برای توسعه گردشگری تدوین نمود. روش انجام این پژوهش به صورت مطالعه میدانی و تکمیل پرسش نامه در سطح شهر اصفهان و تکمیل آن توسط گردشگران داخلی و خارجی است تا نیازهای آنها از جنبه های مختلف شناسایی و با توجه به فرهنگ جامعه، بتوان بهترین راهبردها را جهت مرتفع نمودن آنها ارائه نمود. قبل از تکمیل پرسش نامه جلسات مختلف با دانشجویان برگزار می شود. سپس نحوه تکمیل مطالعات و مبانی نظری کار به آنها آموزش داده 9خواهد شد و در ادامه مرحله به مرحله پیش خواهیم رفت. سعی می شود که در این پژوهش بین 300 تا 400 نفر پرسشگری شود که البته از طریق فرمول های موجود آماری محاسبه دقیق انجام می شود. برای تکمیل پرسش نامه از دانشجویان کارشناسی مشارکت کننده در این طرح خواسته می شود که پرسش نامه را در سطح گردشگران تکمیل نمایند. انجام مطالعات میدانی یک گام مثبت از لحاظ فرهنگی و علمی برای دانشجویان در یان طرح است.
بعد از تکمیل پرسش نامه، جلسات مختلف تشکیل و نسبت به تحلیل داده ها اقدام می شود. در این زمینه برخی نرم افزارهای آماری از جمله spss، arc gis، مجموعه office، و روش تهیه نقشه های شهری به دانشجویان آموزش داده خواهد شد. در ادامه تحلیل داده ها انجام و راهبردها تدوین می شود.
در این طرح سعی می شود که این موضوع در قالب یک پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی در سطح شهر اصفهان مورد بررسی قرار گیرد. بگونه ای که در این طرح دانشجویان اول بتوانند با مراحل انجام یک پژوهش علمی(تبیین موضوع و مساله، روش شناسی، گردآوری داده ها و مطالعات میدانی، تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و راهبردها) آشنا شوند.دوم با اجرای چنین طرحی، بحث فعالیت های گروهی و مشارکتی در قشر جوان تقویت می شود؛ چرا که معمولاً میزان فعالیت های مشارکتی در عرصه علمی و فرهنگی در نسل جدید کاهش پیدا کرده است. سوم اینکه با تشکیل جلسات در راستای انجام پژوهش، میزان تعاملات و ارتباطات دانشجویان با اساتید که یک نقطه ضعف در سیستم دانشگاهی است، بیشتر می شود.چهارم اینکه میزان خودباوری و اعتماد به نفش در دانشجویان کارشناسی افزایش پیدا می کند.پنجم اینکه بستر برای ورود زودتر ار موعد مقرر برای دانشجویان در عرصه های علمی و فرهنگی جامعه باز می شود؛ چرا که معمولاً بسیاری از دانشجویان در دوره تحصیلات تکمیلی به فعالیت های علمی روی می آورند. ششم اینکه انجام این طرح می تواند یک گام و نقطه مثبت برای ترغیب دیگر دانشجویان برای انجام فعالیت علمی و فرهنگی در دانشگاه و در سطح جامعه می شود. هفتم اینکه ذهنیت دانشجویان نسبت به بسترهای بنیاد ملی نخبگان در راستای توجه به اقشار مختلف دانشجو بخوبی تبیین و روشن می گردد. هشتم اینکه نتایج این طرح می تواند حتی می تواند توسط نهادهای مرتبط استفاده شود که خود نوعی خودباوری را در میان دانشجویان شکل می دهد. نهم اینکه اانجام این طرح مسلماً خروجی علمی به صورت مقاله ، چاپ در مجلات علمی و نمایه در سطح اینترنت را دارد و این خروجی نیز یک نوع تشویق و فرهنگ سازی برای دانشجویان جهت روی آوردن به فعالیت علمی و فرهنگی و کاهش معضلات اجتماعی است؛
در مجموع انجام این طرح به رشد خودباوری دانشجویان، افزایش تعاملات فرهنگی میان آنها، رشد پختگی علمی و اجرایی، افزایش حس اعتماد به نفس، کاهش معضلات فرهنگی در میان دانشجویان و رشد اجتماعی آنها موثر است. از جنبه علمی نیز انجام این پژوهش دستاوردهای علمی به دنبال دارد که به صورت مقاله و طرح به نهادهای مرتبط قابل ارائه است.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

 • جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 • مدیریت جهانگردی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • شهرسازی
 • جامعه شناسی
 • مردم شناسی
 • آمار و نرم افزار
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)
 • اقتصاد
 • مدیریت
 • جغرافیا
 • زبان انگلیسی