دکتر افسانه فاطمی خوراسگانی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه اصفهان

عضو هیئت علمی:

دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی کامپیوتر، نرم افزار

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

پیش بینی ترندهای آینده در شبکه های اجتماعی

چکیده طرح‌:

یش‌بینی روندهای آینده رسانه‌های اجتماعی می‌تواند به ما مزیت رقابتی بخشیده، امکان می‌دهد که برای تغییرات آماده شویم و استراتژی خود را به موقع تنظیم نماییم. در این طرح پژوهشی، تکنیک‌هایی را برای پیش‌بینی روندهای رسانه‌های اجتماعی آینده، روندهای بالقوه برای پیگیری در آینده نزدیک، و نحوه آماده‌سازی استراتژی رسانه‌های اجتماعی خود برای هماهنگی با ترندهای آینده را بررسی خواهیم کرد و راهکارهایی برای این پیش بینی ارائه خواهیم داد.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  •