دکتر مسعود طاهریون

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته تحصیلی:

مهندسی محيط زيست

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

رویکرد توسعه پایدار در طراحی مهندسی- بازیافت پساب،‌ مدیریت پسماند

چکیده طرح‌:

1- مدیریت آب و پساب
بازیافت آب خاکستری در ساختمانهای مسکونی – بررسی راهکارهای بهینه و کم هزینه
در این موضوع بررسی تحقیقات مختلف در مورد پساب خاکستری انجام می شود. ترکیب و انواع پارامترهای کیفیت آب بررسی می شود و با مقایسه با روشهای مختلف تصفیه این نوع پساب روش مناسب و مقرون به صرفه منتخب به صورت مدل آزمایشگاهی ساخته می‌شود.

2- مدیریت پسماند:
تولید کمپوست خانگی از پسماند غذایی: هدف ساخت یک راکتور تولید کمپوست خانگی جهت تولید کمپوست از پسماندهای غذایی که قابلیت فروش و استفاده در باغچه خانگی و فضای سبز دارد.
تولید بیوگاز از پسماند غذایی و ارگانیک: هدف ساخت دستگاه تولید و جمع آوری بیوگاز از پسماندهای غذایی و همچنین پساب بهداشتی برای در مقیاس محدود. دخیره گاز، اتصال به ژنراتور و تولید انرژی پاک از نتایج این طرح است.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

  • مهندسی عمران – محیط زیست
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی مكانیك
  • مهندسی بهداشت محیط
  • مهندسی منابع طبیعی محیط زیست