دکتر رضا رضازاده

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

سنت جوزف-بیروت

عضو هیئت علمی:

دانشگاه کاشان

رشته تحصیلی:

فلسفه و الهیات تطبیقی

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

1- تفکر انتقادی، راهی به سوی زندگی عاقلانه

چکیده طرح‌:

تفکر انتقادی یا مدلهای مختلف تفکر برای زندگی در جهان کنونی بیش از گذشته ضرورت دارد. اطلاعات زیادِ در دسترس، سرعت و پیچیدگی وضعیت پیش روی، ما را ملزم می کند تا به دانش و توانایی لازم برای بهتر زیستن بیشتر بیندیشیم و دسترسی پیدا کنیم.
محتوای مورد نیاز در قالب تفکر انتقادی یا مدلهای مختلف تفکر برای روبرور شدن با چنین وضعیتی چیست؟
چگونه می توان از تفکر انتقادی در زمینه زندگی تحصیلی/دانشگاهی و شغلی بهره برد؟
برای این منظور در قالب پروژه ای مطالعاتی خواهیم ‌کوشید به کمک همدیگر و با همفکری و هم افزایی به مجموعه ای از منابع و محتوایی که پردازش خواهد شد تا به ایده هایی خلاقانه و نو برای زیستن باکیفیت و عاقلانه مدد رساند، دست پیدا کنیم. چنین تلاشی قدرت فهم و نقد و ارزیابی اطلاعات و اندیشه ها را می تواند به گونه ای ارتقا دهد که اگر نه در همه وضعیتهای واقعی و مختلف زندگی تحصیلی و شغلی، دست کم در برخی وضعیت ها راهگشا باشد.

2- خودشناسی با تأکید بر زندگی دانشگاهی و شغلی

چکیده طرح‌:

«خودشناسی» موضوعی است که به دلیل وجوه متنوعش در فلسفه، الاهیات، ادبیات، روانشناسی و غیره بحث می شود. امروزه به رغم تفاوت و وسعت برداشتها و اشارات و اصولی که برای خودشناسی در این منابع می‌توان یافت، طرح مطالعاتی و فرهنگی مد نظر ما این است که چگونه می توان از فصل مشترک این منابع معرفتی برای خودشناسی در زندگی دانشگاهی و شغلی به شکل بهینه بهره برد؟ آیا با رهیافتی میان رشته‌ای می‌شود برای درک عمیق‌تر از ساحتهای وجودی خویشتن و ضعفها و قوتها و امکانها راهی به سوی بهتر زیستن یافت؟ چگونه و با چه نوع مواجهه ای؟

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز:

ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی، ادبیات فرانسه، فلسفه، الهیات، روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی و علاقمندان به رشد و توسعه شخصی