ثبت نام دانشجویان در رویداد نشست با دانشمندان برجسته

(ساعت 9 الی 13 روز شنبه 8 مهرماه)

ظرفیت ثبت نام تکمیل شد