موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

مقدمه

هدف: شناسایی، توانمندسازی و به کارگیری ظرفیت نخبگان در فرایندهای مدیریتی
(گذار از مدیریت سنتی به مدیریت عالمانه و حکیمانه)
از طریق فعال‌سازی ظرفیت نخبگان در حداقل 5 کارگروه حوزه‌های مختلف مدیریت استان اصفهان و ایجاد مرکز تخصصی شتاب دهی مدیریت

کارگروه‌ها

شاخص‌ها

مدیریت عالمانه و تخصصی

سرریز ظرفیت نخبگان در اداره جامعه

فعالیت حرفه‌ای و داوطلبانه نخبگان

رشد پایدار و فراگیر
(growth-sustainable-inclusive)

اعطای نشان به نخبگان مؤثر در فرآیندهای مدیریت جامعه

انتشار سیاست نامه‌ها، گزارش‌های راهبردی و مقالات در حوزه اداره جامعه

فرآیند حل مسائل مبتنی بر ظرفیت نخبگان

دبیران کارگروه ها

 هر کارگروه با محوریت یک دبیر و یک جانشین مدیریت می‌گردد. دبیران و جانشینان به پیشنهاد شورای راهبری مرکز، توسط رئیس بنیاد نخبگان استان با احکام یک ساله و قابل تمدید، انتخاب شده و  اهم وظایف آن‌ها عبارتست از:

الف- تعیین مسائل دارای اولویت قابل بررسی در کارگروه

ب- تعیین مدعوین ویژه کارگروه ها با رویکرد واکاروی دقیق تر مسائل

ج- تعیین شرایط اختصاصی اعضای کارگروه

د- تنظیم نهایی یادداشت های سیاستی کارگروه و ارائه به شواری علمی

ه- طرح ریزی برنامه های انگیزشی ویژه اعضای کارگروه

و-نظارت و ارزیابی عملکرد اعضای کارگروه

ز- تدوین آیین نامه های اجرایی کارگروه

ح- وقت گذاری هفتگی بین 5 تا 10 ساعت به منظور پیشبرد فعالیت ها

دبیران و معاونان فعلی کارگروه ها عبارتند از:

ردیف عنوان کارگروه دبیر کارگروه معاون کارگروه شاخص های اصلی کارگروه
1 علم و فن آوری سرکار خانم دکتر خوش نویسان
(دکترای مدیریت آموزش عالی-دانشگاه علامه)
جناب آقای مهندس امین مسعود بخشی موحد (دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فن آوری-دانشگاه علم و صنعت)

– ارزیابی وضعیت و شاخص‌های علم و فن آوری کشور و استان در مقایسه با کشورهای دیگر

– شناسایی بازیگران و فعالان حوزه علم و فن آوری در استان و کشور

– شناسایی و اولویت بندی مسائل اصلی استان در حوزه علم و فن آوری

– ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی پیرامون مسائل حوزه علم و فن آوری استان

2 انرژی سرکار خانم دکتر طغیانی
(دکترای مهندسی شیمی- دانشگاه اصفهان)

– ارزیابی وضعیت و شاخص‌های تولید و مصرف انرژی در کشور و استان در مقایسه با کشورهای دیگر

– شناسایی بازیگران و فعالان حوزه تولید و مصرف انرژی در استان و کشور

– شناسایی و اولویت بندی مسائل اصلی استان در حوزه انرژی

ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی پیرامون مسائل حوزه انرژی استان

3 مدیریت شهری جناب آقای دکتر توبچی
(دکترای شهرسازی- دانشگاه هنر)
سرکار خانم دکتر وحیدزادگان
(دکترای برنامه ریزی شهری- دانشگاه اصفهان)

– ارزیابی وضعیت و شاخص‌های مدیریت شهری کشور در مقایسه با کشورهای دیگر

– شناسایی بازیگران و فعالان حوزه مدیریت شهری در استان و کشور

– شناسایی و اولویت بندی مسائل اصلی استان در حوزه مدیریت شهری

– ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی پیرامون مسائل حوزه مدیریت شهری استان

4 زیرساخت و توسعه پایدار جناب آقای دکترمعمارمنتظرین
(دکترای مهندسی حمل و نقل-دانشگاه تربیت مدرس)

– ارزیابی وضعیت و شاخص‌های توسعه پایدار در کشور و استان در مقایسه با کشورهای دیگر

– شناسایی بازیگران و فعالان حوزه توسعه پایدار در استان و کشور

– شناسایی و اولویت بندی مسائل اصلی استان در توسعه پایدار

– ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی پیرامون مسائل حوزه توسعه پایدار استان

5 صنعت جناب آقای دکتر اکبری
(دکترای مهندسی شیمی-دانشگاه تربیت مدرس)
جناب آقای مهندس رضایی
(دانشجوی دکترای مهندسی صنایع-دانشگاه صنعتی شریف)

– ارزیابی وضعیت و شاخص‌های صنعت در کشور و استان در مقایسه با کشورهای دیگر

– شناسایی بازیگران و فعالان حوزه صنعت در استان و کشور

– شناسایی و اولویت بندی مسائل اصلی استان در حوزه صنعت

– ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی پیرامون مسائل حوزه صنعت استان

6 محیط زیست جناب آقای دکتر نعمتی
(دکترای محیط زیست-دانشگاه تربیت مدرس)
سرکار خانم دکتر کفاش
(دکترای محیط زیست-دانشگاه تهران)

– ارزیابی وضعیت و شاخص‌های محیط زیستی در کشور و استان در مقایسه با کشورهای دیگر

– شناسایی بازیگران و فعالان حوزه محیط زیست در استان و کشور

– شناسایی و اولویت بندی مسائل اصلی استان در حوزه محیط زیست

– ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی پیرامون مسائل حوزه محیط زیست استان

7 سلامت سرکار خانم دکتر کرباسی
(دکترای حرفه ای دندان پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

– ارزیابی وضعیت و شاخص‌های حوزه سلامت در کشور و استان در مقایسه با کشورهای دیگر

– شناسایی بازیگران و فعالان حوزه سلامت در استان و کشور

– شناسایی و اولویت بندی مسائل اصلی استان در حوزه سلامت

– ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی پیرامون مسائل حوزه سلامت استان

8 فرهنگ و اجتماع جناب آقای دکتر مهران طباطبایی
(دکترای فلسفه-دانشگاه اصفهان)

– ارزیابی وضعیت و شاخص‌های فرهنگی و سیاسی در کشور و استان در مقایسه با کشورهای دیگر

– شناسایی بازیگران و فعالان حوزه فرهنگ و سیاست در استان و کشور

– شناسایی و اولویت بندی مسائل اصلی استان در حوزه فرهنگ و سیاست

– ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی پیرامون مسائل حوزه فرهنگ و سیاست استان

9 آب جناب آقای دکتر سجاد انتشاری
(دکترای مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی اصفهان)
جناب آقای دکتر محمد قربانیان
(دکترای مهندسی آب-دانشگاه تهران)

– ارزیابی وضعیت و شاخص‌های حوزه آب در کشور و استان در مقایسه با کشورهای دیگر

– شناسایی بازیگران و فعالان حوزه آب در استان و کشور

– شناسایی و اولویت بندی مسائل اصلی استان در حوزه آب

– ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی پیرامون مسائل حوزه آب استان

شورای راهبری

به منظور راهبری کلان مرکز شورایی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی مسئولیت راهبری مجموعه را برعهده خواهند داشت. این شورا 3 ساله بوده و امکان تمدید احکام نفرات وجود خواهد داشت، اعضای شورا عبارتند از: رئیس بنیاد نخبگان استان، استاندار اصفهان و یا یکی از معاونین وی، معاون بنیاد نخبگان استان اصفهان، مسئول دبیرخانه دائمی مرکز به انتخاب رئیس بنیاد استان، 3 نفر شخصیت حقیقی دارای تخصص دانشگاهی و تجارب مدیریتی به انتخاب رئیس بنیاد نخبگان استان، این افراد در دوره نخست شامل نفرات زیر هستند:

آقای حسین ربانی (دکترای مهندسی پزشکی-رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان)

آقای مصطفی خضری (دکترای حقوق-معاون استاندار اصفهان)

آقای امیرحسین کمیلی (کارشناسی مهندسی صنایع-مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت، شخصیت حقیقی)

آقای علی ربانی (دکترای جامعه شناسی-عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، شخصیت حقیقی)

آقای علی فتاحی (دکترای مهندسی برق-معاون بنیاد نخبگان استان اصفهان)

آقای حمید ورشابی (کارشناسی ارشد مدیریت-مسئول دبیرخانه دائمی مرکز)

 

اهم وظایف این شورا عبارتست از:

الف- تعیین سیاست های کلی مرکز

ب- انتخاب و صدور احکام دبیران و جانشینان کارگروه ها

ج- نظارت بر فرایندهای اجرایی کارگروه ها

د-تایید کلیه آیین نامه های اجرایی

ه- تایید نهایی یاداشت های سیاستی به منظور انتشار در پایگاه اطلاع رسانی مرکز

و- تدوین سازو کار و تایید نهایی ارتقا اعضای مرکز

فرایند حل مسائل مبتنی بر ظرفیت نخبگان

گام اول
احصای مشکلات

احصای مشکلات در یک حوزه مشخص (مشکلات معمولا مبهم، غیرشفاف، سطحی و بعضا غیرواقعی هستند)

گام دوم
شناسایی مسائل

منجر شوند به مشکلات احصا شده مسائل باید روشن و شفاف بوده و منجر به یک پروژه یا زنجیره ای از پروژه ها گردند

گام سوم
نگاشت مسئله

شبکه علم، فن آوری و نوآوری از یک طرف و نهادها و موسسات از طرف دیگر شناخت حل کننده های محتمل و بالقوه مسئله صورت می پذیرد

گام چهارم
نهایی سازی لیست

حل کنندگان بالقوه

گام پنجم
رویداد تخصصی

ایجاد ارتباطات جدید، پخته تر شدن مسئله و راه حلهاء جلسات اوليه، تفاهم نامه ها در این مرحله رخ خواهد داد

گام ششم
تداوم جلسات تخصصی

(حل کنندگان و نهادهای مرتبط در یک بازه چندماهه پیوست فنی حل مسئله را استخراج خواهند کرد)

گام هفتم
پیشنهاد حل مسئله

در قالب انتشار متن (راهبرد، سیاست و یا برنامه اجرایی)، پوستر، فایل صوتی و با تصویری

سیر نقش آفرینی اعضا

ساختار سازمانی کارگروه‌ها