موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

ژن نیک وش محتشم

زمینه تخصصی:​

سلولی مولکولی و ژنتیک

محل شرکت:

خیابان محتشم کاشانی، بین کوچه 38 و 40، ساختمان ژنوم

زیرساخت های پژوهش:

اینترنت پرسرعت

طرح‌های پژوهشی

ارزیابی سطح بیان ژن های CA12، CA1، SLC26A3، و SLC4A4 در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال ، سرطان کلورکتال پیشرفته، و افراد دارای پولیپ روده ای

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

2 نفر با تخصص ژنتیک و سلولی مولکولی

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

آشنایی با پژوهش، تکنیک های آزمایشگاهی از جمله استخراج RNA و DNA، سنتز cDNA و qPCR

چکیده طرح

پیش بینی میشود که از طریق شناسایی انتقال دهنده های بیکربنات که نقش حیاتی در تنظیم PH تومور دارند بتوان هم به عنوان بیومارکر تشخیصی و هم تارگت های درمانی در سرطان های مختلف از جمله سرطان کلورکتال استفاده نمود. با این حال ، تاکنون مطالعات معدودی درمورد نقش انتقال دهنده های اسید- باز به عنوان مقصر احتمالی الگوی PH تغییر یافته در سلول های سرطانی انجام شده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی ژن های انتقال دهنده بیکربنات در 30 نمونه بافت توموری ، 30 نمونه بافت حاشیه تومور، و 30 نمونه پولیپ پیشرفته، و 30 نمونه بافت توموری متاستازی و معرفی این ژن ها به عنوان عامل مهم در روند پیشرفت سرطان کلورکتال می باشد. با اثبات نقش این ژن ها در مکانیسم ابتلا و پیشرفت سرطان کلورکتال میتوان آنها را به عنوان تارگت های مهم در روند درمان این بیماری معرفی نمود.

نشانی

خیابان محتشم کاشانی، بین کوچه 38 و 40، ساختمان ژنوم