موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

هسته کلینیک ابری سلامت خانواده

زمینه تخصصی:​

روانشناسی خانواده-هوش مصنوعی

محل شرکت:

مرکز رشد دانشگاه اصفهان

زیرساخت های پژوهش:

اینترنت دانشگاه

طرح‌های پژوهشی

سیستم هوشمند پیشنهاد دهنده محتوای آموزشی - درمانی در موضوع روانشناسی (روانشناسی شناختی + مشاوره خانواده + هوش مصنوعی)

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

هوش مصنوعی:  ارشد2 نفر-   روانشناس شناختی: 1 نفر دکترا 1 نفر ارشد-  مشاوره خانواده :1نفر ارشد 1 نفر دکترا

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

ترجیحا خانم

چکیده طرح

فاز اول: تدوین سیستم نیمه خودکار متن کاوی با هدف استخراج نیمه نظارتی دانش پیش زمینه روانشناسی وخانواده، از مجموعه مستندات متنی موجود در پایگاه های اطلاعاتی علمی داخلی و خارجی .
فاز دوم: طراحي مدلي براي بهبود سيستم هاي پيشنهاد دهنده در توسعه آموزش و درمانی در موضوع روانشناسی، بر اساس پایگاه دانش شناختی (هستی شناسی )

روش و مراحل:
این پژوهش به دنبال تدوین شبکه ی مضامین در حوزه های روانشناسی و خانواده و ارائه مدلی به منظور بهبود سیستم های پیشنهاد دهنده برای پیش بینی نیازهای و تمایلات افراد در زمینه آموزش های مناسب در حیطه های مختلف سلامت است.

خدمات ویژه قابل ارائه به محقق

هسته مستقر در مرکز رشد دانشگاه اصفهان می باشد.

نشانی

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان