موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

بنیان سلامت ستیا

زمینه تخصصی:​

تحقیقات دارویی با بیس جانوری ( استخراج و تخلیص فراورده حیوانی همچون زالو . زنبور . لارو و .. جهت درمان انسانی )

محل شرکت:

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان

زیرساخت های پژوهش:

اینترنت پرسرعت

طرح‌های پژوهشی

بیوتکنولوژی دارویی و فیتوشیمی

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

بیوتکنولوژی و شیمی دارو و فیتوشیمی

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

بیوتکت دارویی و  فیتوشیمی

چکیده طرح

استخراج و تخلیص فراورده حیوانی همچون نیش زنبور . بزاق زالو و.. جهت درمان انسانی

خدمات ویژه قابل ارائه به محقق

فضای اداری و ازمایشگاهی

نشانی

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان