موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

ایده پژوهان افق

زمینه تخصصی:​

کشاورزی و علوم دامی

محل شرکت:

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

زیرساخت های پژوهش:

ارتباط با آزمایشگاه ها و اینترنت و...

طرح‌ پژوهشی

شناسایی هوشمند نمره بدنی گاوهای شیری

نیازمندی طرح از لحاظ نیروی انسانی

یک نفر تغذیه دام

ویژگی‌های اختصاصی داوطلب

ارتباط قوی با دامداری های صنعتی، قوت بنیه علمی و عملی و سابقه همکاری با دامدری

چکیده طرح

اهمیت تشخیص BCSدر دامداری ها:
از چندین سال گذشته، با مدرن شدن مدیریت تغذیه گاوهای شیری، اهمیت تولیدات اقتصادی در دامداری ها و مدیریت جابجایی دام ها با توجه به تولید، روزهای شیردهی و وضعیت شرایط بدنی، اهمیت اسکور دهی مشخص شد. لذا این امر توسط کارشناسان مسئول در دامداری ها به صورت قضاوت ظاهری و چشمی که گاهاً نیز دقیق نمی باشد و تفاوت های ریز را ارائه نمی دهد انجام می شود.
هدف از نمره گذاری وضعیت بدن، تخمین سریع و ارزان ذخایر انرژی گاو است. گاوهایی که دارای ذخایر انرژی ضعیف یا بیش از حد هستند، مانند گاوهایی که به سرعت ذخایر انرژی خود را از دست می دهند، باروری ضعیف تری دارند. مقدار و نرخ تغییر در ذخایر انرژی مهمتر از ذخایر در مقاطع زمانی خاص است. (طبق مطالعه ای، فاصله زایمان تا آبستنی مجدد، با هر واحد کاهش 6 ،BCSروز کاهش می یابد که منجر به خسارت اقتصادی برای دامداری می شود).
همچنین یکی از دلایل حذف در دامداری ها لاغر شدن و از دست دادن اسکور دام ها می باشد که گاهی دیر به تشخیص می رسد و منجر به خسارت اقتصادی و کوتاه شدن طول عمر دام ها می شود. علاوه بر این باتوجه به قیمت بالای انواع خوراک در دامداری، ارتباط وضعیت بدنی، تولید شیر و جایگاه دام در هر گروه باتوجه به استعداد تولیدی آن بسیار مهم می باشد و با این خدمت می توان مدیریت خیلی دقیق تر، سریع تر و مطمئن تری به مسئولین مربوطه ارائه داد که خطاهای چشمی افراد مختلف را نیز پوشش و اعداد را به شکلی کمی تر ارائه دهد.
از طرفی یکی از روش های تشخیص دام های بیمار، کاهش اسکور شدید در مدت زمان کم می باشد، به ویژه در دام های دوره قبل و پس از زایش که بسیار حساس بوده و نیاز به اهمیت و مدیریت دقیق تری می باشد. این خدمت با اطلاع دادن زود هنگام به مدیر می تواند از تشخیص دیرهنگام بیماری و لینک شدن بیماری های مختلف متابولیکی باهم و هزینه های درمان و افت تولید مربوطه جلوگیری کند.

نشانی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان