پست دکترا در
مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی