موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

سومین همایش مشترک شبکه ACE با موضوع “نانو در حوزه‌ی زیست فناوری”

سومین همایش مشترک شبکه در تاریخ 3/4/99 بصورت مجازی و با میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان و با موضوع ” نانو در حوزه ی زیست فناوری” برگزار گردید.