موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

دومین رویداد مشترک شبکه ACE با موضوع “بیوسنسور”

دومین رویداد مشترک این شبکه با موضوع “بیوسنسور” در تاریخ 16 بهمن ماه ۹۸ در دانشگاه اصفهان برگزار گردید