دومین رویداد مشترک این شبکه با موضوع “بیوسنسور” در تاریخ 16 بهمن ماه ۹۸ در دانشگاه اصفهان برگزار گردید