دکتر فرناز صدیقین

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک:

دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته تحصیلی:

دکتری مهندسی برق، پردازش سیگنال

عنوان طرح‌های علمی و پژوهشی:

بررسی و مقایسه انواع روش های تانسوری موجود در پردازش تصاویر و سیگنالهای پزشکی

چکیده طرح‌:

 تانسورها آرایه های مرتبه بالایی هستند که برای ذخیره سازی و پردازش داده های بزرگ و چندبعدی استفاده می شوند. بردارها و ماتریس ها در واقع تانسور مرتبه 1 و مرتبه 2 محسوب می شوند. شکل زیر نمونه هایی از یک بردار (تانسور مرتبه1)، یک ماتریس (تانسور مرتبه 2) و  تانسورهای  مراتب 3 ، 4 و 5 را نشان می دهد.

.شکل 1:نمایش انواع آرایه های مرتبه 1 (بردار)،مرتبه 2 (ماتریس) و مراتب بالاتر (تانسور) ]1[

 

اهمیت کار با تانسورها زمانی مشخص می شود که بدانیم اغلب داده ها در حوزه های مختلف پردازش تصویر و یا سیگنال دارای ابعاد بالا یا مودال های مختلف هستند. مانند زمانی که با تصاویر Hyperspectral  کار می کنیم و یا هنگام کارکردن با تصاویر حجمی و یا سیگنال هایی که از چندین کانال دریافت می شوند. در این شرایط ذخیره سازی داده ها با استفاده از ماتریس ها غیر بهینه و یا بعضا ناممکن است. از این رو محققان برای ذخیره سازی و پردازش داده ها به سراغ تانسورها رفته اند. روش ها و نتایج موجود در حوزه های مختلف نیز برتری روش های تانسوری بر روش های ماتریسی را تایید نموده اند.

با دریافت اهمیت استفاده از تانسورها برای پردازش داده ها، در این پروژه بر آن هستیم که به مطالعه و بررسی جامعی برروی روش های تانسوری موجود در پردازش تصاویر و سیگنال های پزشکی بپردازیم. به طور خاص به دنبال روش های استفاده شده بر اساس شبکه های تانسوری، که دسته جدیدی از پردازش های تانسوری هستند، در حوزه تصاویر و سیگنال های پزشکی می باشیم.

عنوان تخصص (رشته) های مورد نیاز: