موسسـه علم ،
فنـاوری و نـوآوری

موسسه علم، فن‌آوری و نوآوری شهید دکتر مصطفی چمران
تحت نظارت بنیاد نخبگان استان اصفهان

درباره مؤسسه

موسسه علم، فن‌آوری و نوآوری شهید دکتر مصطفی چمران در سال 1400 تحت نظارت بنیاد نخبگان استان اصفهان تأسیس گردید.

 

آمار و اطلاعات مؤسسه

یادداشت ترویجی - تحلیلی
50
یادداشت سیاستی
50
همکار
0
شرکت‌ها و واحدها
0
رویداد برگزار شده
0
مصاحبه
0