ثبت نام جذب در شرکت های نخبه پرور

متقاضی ارجمند؛

لطفاً ابتدا لیست شرکتهای نخبه پرور را ملاحظه و پس از انتخاب یک یا دو اولویت، فرم زیر را تکمیل فرمائید.

Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 1 MB.
مستندات مربوطه باید در صورت اخذ حدنصاب ارائه گردد