ارسال دستاورد

ارسال پوستر/اینفوگرافیک/ سخنرانی TEDx

نوع طرح برگزیده شده در رویداد
Max. file size: 20 MB.
لطفاً پس از واریز وجه به شماره حساب 1676928839 نزد بانک ملت به نام بنیاد نخبگان اصفهان، رسید واریز وجه را آپلود نمائید