با استفاده از کلیدهای ctrl+F می توانید شماره ثبت اختراع مورد نظر را جستجو نمایید

اسامی مخترعین حائز شرایط استفاده از جوایزنقدی سطح 3

 ردیف 

 شماره ثبت اختراع 

1

84107

2

60524

3

65380

4

79120

5

84422

6

84006

7

81467

8

76148

9

76605

10

84079

11

84152

12

83963

13

78117

14

80992

15

80673

16

83641

17

78769

18

79879

19

81833

20

81794

21

82204

22

81510

 

طرح‌هایی که با تكمیل مستندات می توانند جهت داوری مجدد در جشنواره های آتی شركت نمایند

 ردیف 

 شماره ثبت اختراع 

1

84352

2

66792

3

78379

4

83990

5

80983

6

80477

7

81253

8

80192

9

84024

10

84103

 

راهنمای دریافت اعتبار پژوهشی