جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، همه ساله به منظور تجلیل از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و محققان منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو آیسسکو جهت معرفی فعالیت‌های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تأکید بر جنبه‌های نو‌آوری در دو قسمت برگزار می‌گردد.

  • افراد حقیقی و نهادهاي حقوقی داخل کشور شامل:

1- محققین
2- محققین جوان (35 سال و کمتر با ارایه تصویر شناسنامه- محققین دانشجو (با ارایه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه مربوطه در زمان ثبتنام)
3- صاحبان ابداعات و اختراعات در حیطه هاي علوم پزشکی
4- محققینی که تحقیقات آنها منجر به ارتقاي نظام سلامت شده باشد (HSR)
5- دانشگاههاي علوم پزشکی کشور
6- مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد فناوري مصوب علوم پزشکی کشور
7- کمیته هاي تحقیقات دانشجویی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور
8- سازمانهاي غیردولتی / شرکتها/ مؤسسات / انجمنهاي خیریه و انجمنهاي علمی حامی پژوهشهاي علوم پزشکی

  • محققین خارج از کشور شامل:

1- محققین ایرانی مقیم خارج از کشور
2- محققین غیرایرانی عضو کشورهاي آیسسکو
3- محقق غیرایرانی منطقه خاورمیانه